Činnosti Úřadu

Činnosti Úřadu dle zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

 • Vedení a zveřejňování seznamů vleček veřejně přístupných, veřejně nepřístupných s povinností umožnění užití těchto vleček, a jejich provozovatelů (§ 22a);
 • Schvalování návrhu plánu omezení provozování dráhy celostátní, regionální a veřejně přístupné vlečky (§ 23c);
 • Posuzování zákonnosti podmínek k omezení provozování dráhy celostátní, regionální a veřejně přístupné vlečky mimo plán (§ 23c);
 • Rozhodování o uzavírání smlouvy o poskytnutí služeb (§ 23d);
 • Účast na jednání koordinačního orgánu pro příděl kapacity (§ 32);
 • Rozhodování o ohrožení hospodářské vyváženosti drážní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách (§ 34d);
 • Rozhodování o (ne)souladu prohlášení o dráze se zákonem (§ 34e);
 • Rozhodování o (ne)souladu procesu přidělování kapacity (včetně rámcových smluv) se zákonem (§ 34f);
 • Posuzování souladu smlouvy o provozování drážní dopravy se zákonem (§ 34g);
 • Projednávání přestupků za:
  - neumožnění užití veřejně nepřístupné vlečky v rozporu s § 22a odst. 3;
  - nesplnění oznamovací povinnosti vlečky v rozporu s § 22a odst. 5;
  - členství ve statutárním nebo kontrolním orgánu anebo zaměstnání u provozovatele dráhy, přídělce nebo nezávislého přídělce v rozporu s § 22b odst. 2, § 32a odst. 2, 3 nebo 6 nebo § 42a odst. 2,
  - nevydání nebo nerespektování předpisu k vyloučení diskriminačního jednání a střetu zájmů nebo nedovolené uzavření smlouvy o zápůjčce provozovatelem dráhy (§ 22b odst. 1, § 22 b odst. 4)
  - použití příjmů nebo prostředků k provozování dráhy v rozporu s § 22b odst. 3 nebo § 42b odst. 1;
  - neumožnění využití přidělené kapacity a neumožnění provozování drážní dopravy v rozporu s § 23 odst. 1 písm. a) nebo d);
  - neumožnění přístupu ke službám v rozporu s § 23 odst. 1 písm. b);
  - stanovení ceny za užití dopravní cesty nebo přidělení kapacity diskriminačním způsobem v rozporu s § 23 odst. 1 písm. c);
  - neumožnění objezdu nesjízdného úseku v rozporu s § 23 odst. 1 písm. e);
  - nevedení seznamu provozovaných drah v rozporu s § 23 odst. 1 písm. f);
  - nezpracování analýzy přetížené dráhy v rozporu s § 23 odst. 5;
  - nepřijetí plánu na odstranění přetížení dráhy v rozporu s § 23 odst. 6;
  - omezení provozování dráhy celostátní, regionální a vlečky nebo nevyrozumění o tomto omezení v rozporu s § 23b nebo § 23c odst. 3 nebo 4;
  - neposkytnutí služby v rozporu s § 23d odst. 1;
  - poskytování služeb nikoliv prostřednictvím pobočky a nevedení odděleného účetnictví při poskytování služeb v rozporu s § 23f;
  - přidělení kapacity dráhy nebo obstarání výkonu hlavních činností za provozovatele dráhy bez oprávnění dle § 32 odst. 3;
  - přihlížení přídělce nebo umožnění zasahování do svého rozhodování o hlavních činnostech v rozporu s § 32a odst. 1;
  - nezdržení se výkonu činnosti uvedené v § 32a odst. 3 písm. a), b), c) nebo d) v rozporu s § 32a odst. 4 anebo nezdržení se takové činnosti v období 6 měsíců od zániku funkce člena statutárního orgánu přídělce nebo pracovněprávního vztahu k přídělci;
  - nevydání nebo nerespektování předpisu přídělce k vyloučení diskriminačního jednání a střetu zájmů nebo nedovolené uzavření smlouvy o zápůjčce provozovatele dráhy (§ 32a odst. 5, § 42b odst. 2);
  - sjednání ceny za užití dráhy nebo za přidělení její kapacity diskriminačním způsobem nebo v rozporu s cenovými předpisy (§ 32a odst. 7);
  - nezpracování prohlášení o dráze, jeho nezveřejnění a neumožnění se k němu vyjádřit v podle § 33 odst. 1 nebo odst. 8;
  - nepřidělení kapacity podle § 34, § 34a nebo § 34b, nebo jejím přidělení v rozporu s § 34d odst. 1 nebo 4;
  - nezpracování jízdního řádu podle § 40 odst. 1;
  - nepředání údajů z jízdního řádu podle § 40 odst. 2;
  - odměňování zaměstnance provozovatele dráhy nebo přijetí majetkového plnění od jiného podnikatele v rámci téhož vertikálně integrovaného podniku v rozporu s § 42a odst. 3;
  - nezamezení přístupu k informacím u osob provozovatele dráhy nebo porušení povinnosti mlčenlivosti v rozporu s § 42a odst. 4;
  - porušení zákazu přihlížení k pokynům v rozporu s § 42a odst. 5;
  - uzavření smlouvy, poskytnutí plnění, přistoupení k dluhu nebo nevedení odděleného účetnictví v rozporu s § 42b odst. 2, 3, 4, 5;
  - porušení povinností při zřizování odštěpných závodů uvedených v § 42c;
  - nevedení odděleného účetnictví nebo použití veřejných prostředků v rozporu s § 62 odst. 4;
 • Vyjadřuje se jako dotčený orgán k řízením ve věci:
  - úředních povolení k provozování dráhy a oprávnění k provozování drážní dopravy,
  - osvědčení o bezpečnosti,
  - omezení a zastavení veřejné drážní dopravy,
  - schválení tech. způsobilosti drážního vozidla.
 • Vykonává státní dozor v rozsahu své působnosti.

Činnosti Úřadu dle zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů

 • Rozhoduje o tom, zda zveřejněný letištní ceník, jeho složky a způsob jejich stanovení nejsou v rozporu s § 42e (§ 89a, § 42i);
 • Zveřejňuje seznam letišť, na která se použijí ustanovení části čtvrté hlavy VI, způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 89a, § 42d);
 • Kontroluje plnění povinnosti provozovatele letiště a leteckého dopravce podle části čtvrté hlavy VI zákona (§ 89a);
 • Projednává přestupky podle § 93 odst. 2 písm. d) bodu 4 - neprojednání letištního ceníku provozovatelem letiště s leteckými dopravci podle § 42g.

Činnosti Úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyjadřuje se k podmínkám smlouvy podle § 22c a § 22e mezi poskytovatelem evropského mýtného a provozovatelem elektronického mýtného (§ 22h) při dodržení postupů článků 11 a 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii.

Činnosti Úřadu dle zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů

 • Vykonává cenovou kontrolu v oblasti
  - cen za užití dráhy
  - cen za přidělení kapacity dráhy
  - cen za poskytnutí služby prostřednictvím zařízení služeb
 • Vykonává cenovou kontrolu v oblasti cen za plnění poskytnuté
  - provozovateli dráhy, který je součástí vertikálně integrovaného podniku (§ 42b odst. 3 zákona o dráhách), nebo
  - odštěpnému závodu provozovatele dráhy, předmětem jehož činnosti je provozování dráhy (§ 42c odst. 3 písm. b) zákona o dráhách).

Činnosti Úřadu dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů

 • Provádí cenovou kontrolu podle § 14
  - zjišťuje, zda nedochází k porušování zákona a cenových předpisů
  -
  ověřuje správnost předkládaných podkladů,
  -
  projednává přestupky podle § 16.

Činnosti Úřadu dle dalších předpisů

 • Podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhoduje o rozkladech podaných úřadu při řízeních vedených podle zákona o dráhách.
 • Sleduje hospodářské soutěže na koridorech a zajišťuje nediskriminační přístup podle článku 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 ze dne 22. září 2010, o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu.
 • Shromažďuje údaje týkající se železniční dopravy na území České republiky, a předkládá je Evropské komisi podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1100 ze dne 7. července 2015 o povinnosti členských států předkládat zprávy v rámci sledování železničního trhu.
 • Rozhoduje o žádostech provozovatelů zařízení služeb o udělení výjimky z požadavků uvedených v nařízení dle článku 2 a řeší stížností podle článku 14 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 ze dne 22. listopadu 2017 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou.
 • Stanovuje lhůty pro odpovědi na žádosti o přístup k zařízení služeb nebo poskytnutí služby v zařízení služeb dle článku 9 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 ze dne 22. listopadu 2017 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou.