Základní funkce úřadu

Zákonem č. 320/2016 Sb. byl k 1. 4. 2017 zřízen Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen Úřad) se sídlem v Praze. Úřad je ústředním orgánem státní správy, je samostatným orgánem, který je nezávislý, pokud jde o organizaci, funkce, hierarchii a rozhodování. Úřad je nezávisle financován ze státního rozpočtu.

Úřad je regulačním subjektem zřízeným na základě článku 55 směrnice 2012/34/EU. Jeho hlavním předmětem činnosti je regulace přístupu na železniční dopravní cestu, regulace přístupu ke službám včetně řešení sporů a cenová kontrola v oblasti železničních drah. Výkon funkce regulátora v drážní dopravě tvoří nejrozsáhlejší část agendy Úřadu.

V oblasti letecké dopravy plní funkci nezávislého dozorového orgánu podle článku 11 směrnice 2009/12/ES. V této oblasti je úkolem Úřadu zajištění transparentního a nediskriminačního postupu při vyjednávání leteckých poplatků a kontrola nad nediskriminačním přístupem k poskytování služeb letiště. V České republice se to týká pouze Letiště Václava Havla Praha, které provozuje firma Letiště Praha a.s.

V oblasti pozemních komunikací zastává Úřad roli smírčího orgánu podle článků 11 a 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii. Vykonává poradní a mediační funkci při sjednávání smluv mezi poskytovatelem evropské služby elektronického mýtného (poskytovatelem evropského mýtného) a subjektem pro výběr mýtného (provozovatelem systému elektronického mýtného). Jde zejména o posuzování smluvních podmínek z pohledu nediskriminace a odměňování (smírčí orgán).